Program for Friday, 9th July

12:00 - 17:00
Registration
18:00
Opening Ceremony – Aula Magna Karolini, Ovocný trh 5, Praha 1

Final program

» Friday, 9th July
» Saturday, 10th July
» Sunday, 11th July